Algemene voorwaarden
Hier vind je alle informatie over onze leveringsvoorwaarden en aanvullende verzendinformatie.

Voorwaarden voor consumenten

Hieronder zijn de algemene voorwaarden van Beltraco Benelux BV, gevestigd te Rosmalen, weergegeven. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 55834949. 

Artikel 1: Definities 

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn recht van ontbinding bij een overeenkomst op afstand;
 • De consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de ondernemer;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst (op afstand) met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Recht van ontbinding: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • De ondernemer: de rechtspersoon, Beltraco Benelux B.v., zoals omschreven in artikel 2 van deze algemene voorwaarden, die producten en/of diensten (op afstand) aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat de ondernemer ter beschikking stelt en welke een consument kan invullen wanneer hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer De gebruiker van deze algemene voorwaarden is de volgende ondernemer: 

Beltraco Benelux B.V.
Biestkampweg 21
5249 JV Rosmalen
073 – 645 03 43
info@beltraco.nl
www.beltraco.nl
KvK: 55834949 

Artikel 3: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst, al dan niet op afstand gesloten, tussen de ondernemer en de consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 4: Het aanbodHet aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken en bevat de voornaamste kenmerken van de aangeboden producten en/of diensten. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 

 • de prijs inclusief belastingen of in het geval door de aard van de zaak of dienst de prijs niet redelijkerwijs vooraf kan worden berekend de manier waarop de prijs moet worden berekend; 
 • de eventuele kosten van aflevering (waaronder doch niet uitsluitend bedoeld vracht-, leverings- of portokosten), alsmede de eventueel overige bijkomende kosten; 
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
 • het al dan niet van toepassing zijn van het recht van ontbinding; 
 • de wijze van betaling, aflevering, uitvoering van de overeenkomst en de termijn waarbinnen de ondernemer zich verbindt het product te leveren of de diensten te verlenen; 
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; 
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; 
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten. 

Artikel 5: De overeenkomst De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien een aanbod nog niet is 

aanvaard door de consument, is de ondernemer gerechtigd om het aanbod in te trekken of te wijzigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het recht van ontbinding gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het recht van ontbinding;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 
 • het modelformulier voor herroeping welke door de ondernemer op haar website beschikbaar wordt gesteld, te vinden op de volgende pagina https://www.picobello-shop.nl/content/annuleringsvoorwaarden. 

Artikel 6: Recht van ontbinding Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking onbeschadigd aan de ondernemer binnen 14 dagen na ontbinding retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending 

Artikel 7: Kosten in geval van recht van ontbinding Indien de consument gebruik maakt van zijn recht van ontbinding, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. De ondernemer is niet gehouden de bijkomende kosten te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere manier dan de door de ondernemer aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst door de ondernemer van de verklaring van ontbinding, terugbetalen. Indien de ondernemer het product na vorenbedoelde 14 dagen nog niet retour heeft ontvangen, vangen vorenbedoelde 14 dagen aan na retourontvangst van het product door de ondernemer dan wel op het moment dat de consument heeft aangetoond dat hij het product retour heeft gezonden, een en ander naar gelang welk tijdstip het eerste valt.

Indien de ondernemer het product beschadigd retour ontvangt, dan heeft de consument alleen recht op de restwaarde van het product. 

Artikel 8: Uitsluiting recht van ontbinding De ondernemer kan het recht van ontbinding van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3 van onderhavig artikel. De uitsluiting van het recht van ontbinding geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het recht van ontbinding is slechts mogelijk voor producten:

 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen; 

Artikel 9: De prijs Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

Artikel 10: Conformiteit en Garantie De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Wettelijk is gewaarborgd dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. 

Artikel 11: Levering en uitvoering De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het recht van ontbinding niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval de consument een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door de ondernemer wordt aangeboden, gaat het risico over op de consument op het moment van ontvangst van het product door de vervoerder. 

Artikel 12: Aansprakelijkheid Indien de ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

De aansprakelijkheid van de ondernemer voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de ondernemer zich voor dergelijke voorvallen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. 

De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. 

De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ondernemer. 

Artikel 13: Betaling Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen onmiddellijk na het tot stand komen van de verkoop op afstand te worden voldaan door de online betalingsmogelijkheden die tijdens het bestelproces worden aangeboden, tenzij de partijen anders overeenkomen. Indien de consument producten afhaalt bij de ondernemer, kan de consument zowel contant als met pin betalen op het moment van afhalen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is deze na het verstrijken van voornoemde termijn van 14 dagen, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

De ondernemer is tevens gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,--; 10% over de daaropvolgende € 2.500,-- en 5% over de volgende € 5.000,--, 1% met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

Artikel 14: Klachtenregeling Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

Artikel 15: Geschillen Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, door de consument worden voorgelegd aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). 

Artikel 16: Aanvullende of afwijkende bepalingen Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Beltraco Benelux B.V. Algemene voorwaarden voor consumenten 2019

Voorwaarden voor bedrijven

Hieronder zijn de algemene voorwaarden van Beltraco Benelux BV, gevestigd te Rosmalen, weergegeven. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 55834949. 

Artikel 1: Algemeen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • Leverancier: Beltraco Benelux B.V., gevestigd Biestkampweg 21, 5249 JV Rosmalen, hierna ook te noemen: Beltraco; 
 • Afnemer: de (contractuele) wederpartij van Beltraco dan wel de partij tot wie Beltraco zijn aanbieding heeft gericht; 
 • Scholing: een door Leverancier georganiseerde training of cursus met uitleg over de producten van Leverancier. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Leverancier, al dan niet via haar website, gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten voorzover daarvan niet schriftelijk is afgeweken. Afnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht, ook wanneer de voorwaarden van Afnemer anders zouden luiden. Elke toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De toepasselijkheid van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 (Verdrag inzake de internationale koop van goederen) is in zijn geheel uitgesloten. 

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Leverancier zijn bevestigd. 

Specifieke bedingen in overeenkomsten waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard prevaleren boven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. 

Leverancier behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen ten aanzien van deze Algemene Voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Leverancier zal Afnemer schriftelijk van deze wijzigingen op de hoogte stellen. 

Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Leverancier en Afnemer zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. 

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden. 

Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen. 

Artikel 2: Aanbiedingen, hoeveelheden, verstrekte gegevens Alle aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend. Leverancier is eerst gebonden nadat hij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Leverancier is gerechtigd opdrachten niet te aanvaarden in welk geval hij gehouden is Afnemer hiervan binnen 14 dagen schriftelijk te berichten. Vertegenwoordigers en agenten bezitten geen tekeningsbevoegdheid. 

De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 

Ten aanzien van elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10% toegelaten in die zin dat Afnemer verplicht is 10% minder of meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kilogram, respectievelijk 1 liter. 

Alle gegevens omtrent kleuren, kleurstellingen, toepassingen, prijzen en dergelijke, opgenomen in verkoopbrochures, advertenties, prijslijsten en overige door Leverancier (via haar website) verstrekte beschrijvingen hebben slechts het karakter van aanduidingen en zijn derhalve niet bindend voor Leverancier. Hetzelfde geldt ten aanzien van getoonde of verstrekte monsters. 

Artikel 3: Prijzen en prijsaanpassingen 
Voor orders in Nederland met een waarde van minder dan € 250,- zijn de afgegeven prijzen gebaseerd op levering Af-Magazijn te Rosmalen. Eventuele vracht- en/of behandelingskosten worden separaat in rekening gebracht. Voor orders met een waarde van € 250,- of meer zijn de prijzen gebaseerd op levering Vrachtvrij-Afleveringsadres als vermeld op de order. Alle prijzen zijn netto en luiden in Euro’s, exclusief omzetbelasting. Voor leveringen in België en Luxemburg zijn orders boven de € 350,- franco af magazijn Rosmalen. 

Indien na de opdrachtbevestiging één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden – dan is Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen. 

Artikel 4: Levering, afname, levertijd Leverancier heeft aan zijn leveringsplicht voldaan, en de goederen zijn derhalve geleverd, indien hij de goederen op het overeengekomen tijdstip aan Afnemer aanbiedt. Bij levering Af-Magazijn geldt als zodanig de melding dat de goederen gereed staan voor afname; bij levering Vrachtvrij-Afleveringsadres geldt als zodanig het afleveringsrapport van de vervoerder. 

Indien Afnemer weigert de goederen in ontvangst te nemen zullen de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van Afnemer komen. In zodanig geval zal Leverancier de goederen voor een periode van maximaal 30 dagen na aanbieding opslaan en Afnemer schriftelijk berichten dat deze de goederen kan afhalen tegen kontante betaling. Na verloop van deze termijn zal Leverancier gerechtigd zijn naar eigen goeddunken over de goederen te beschikken. 

Leverancier is gerechtigd om in gedeelten te leveren. 

De opgegeven levertijd geldt als indicatie en vangt aan op de dag, waarop Leverancier de opdracht schriftelijk heeft aanvaard en Afnemer aan Leverancier alle voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens c.q. materialen ter beschikking heeft gesteld. De levertijd is geen fatale termijn; het enkele overschrijden daarvan levert geen verzuim op en geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

De navolgende omstandigheden schorten de levertijd op: 

 • het niet op tijd nakomen door afnemer van enige betalingsverplichting; 
 • alle gevallen van overmacht als nader omschreven in artikel 12. 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling Het eigendom van de goederen gaat pas op Afnemer over zodra deze al zijn verplichtingen uit de met Leverancier gesloten overeenkomst is nagekomen. 

Zonder schriftelijke toestemming van Leveranciers is Afnemer niet gerechtigd de goederen in welke vorm dan ook te vervreemden, te bezwaren, te verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen, zolang de eigendom niet op hem is overgegaan. 

Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, zal Leverancier gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de goederen. Afnemer zal aan Leverancier alle medewerking verlenen teneinde Leverancier in de gelegenheid te stellen tot het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door de terugneming van de goederen. 

Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen willen vestigen of doen gelden dan is Afnemer verplicht Leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen. 

Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Leverancier de vorderingen die Afnemer op zijn afnemers verkrijgt wegens het verwerken van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan Leverancier te verpanden op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek. 

Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Leverancier gerechtigd tot deze penningen. 

Afnemer is verplicht om medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Leverancier ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de goederen wil treffen en welke Afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf. 

Leverancier is voor en tijdens de uitvoering van zijn overeenkomst met Afnemer gerechtigd om, indien hij op goede gronden vreest dat Afnemer niet of niet tijdig in staat zal zijn om zijn betalingsverplichtingen jegens Leverancier na te komen, nadere betalingscondities te stellen dan wel de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat Afnemer desgevraagd binnen de daartoe gestelde termijn voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Indien Afnemer hiermee in gebreke blijft, heeft Leverancier aan zijn leveringsplicht voldaan door hem de goederen tegen gelijktijdige betaling door Afnemer aan te bieden. 

Artikel 6: Risico overgang De goederen zijn in geval van levering Af-Magazijn voor rekening en risico van Afnemer vanaf het moment, dat deze bij Leverancier voor vervoer gereed staan en dit schriftelijk aan Afnemer is medegedeeld. In geval van levering Vrachtvrij-Afleveringsadres zijn de goederen voor rekening en risico van Afnemer vanaf het moment van aflevering zoals blijkt uit het afleveringsrapport van de vervoerder. 

Artikel 7: Betaling, kredietbeperkingstoeslag, incasso Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door Leverancier op te geven bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Leverancier is aangegeven. Leverancier heeft te allen tijde het recht om (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen voordat hij tot levering overgaat. 

2 Indien en voor zover dit in de overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer uitdrukkelijk is overeengekomen en aan de vereisten zoals opgenomen in lid 1 van dit artikel wordt voldaan, is Afnemer gerechtigd op de factuur een kredietbeperkingstoeslag van 2% toe te passen, welke door Afnemer niet voldaan hoeft te worden. 

3 Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

4 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op. 

5 Indien Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is vanaf de vervaldag rente verschuldigd ter grootte van 1,25% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is, alsmede de met de inning verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste volgens de wettelijke regeling worden bepaald. De rente over het opeisbare bedrag zal 

worden berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

6 Het in het vorige lid bepaalde ontneemt Leverancier niet de bevoegdheid om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze, voor zover niet uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht schadevergoeding te vorderen. 

7 In geval van liquidatie, ontbinding, stillegging, faillissement of surséance van betaling van Afnemer, dan wel in geval Afnemer anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren, zijn alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. 

8 Leverancier is te allen tijde gerechtigd van Afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van haar betalingsverplichtingen. 

Artikel 8: Klachten en garantie Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. 

Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen alleen dan in behandeling worden genomen indien Afnemer alle terzake geldende gebruiksinstructies heeft opgevolgd waaronder met name begrepen zijn het oproeren van het product en het trekken van een kleurmonster alsmede het opvolgen van eventuele gevaaraanduidingen. Geen enkele klacht kan in behandeling worden genomen wanneer Afnemer tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl hij het beweerd gebrek op eenvoudige wijze had kunnen constateren. Evenmin kunnen klachten in behandeling worden genomen op grond van technisch onvermijdbare afwijkingen in kleuren en eigenschappen van het product. 

Bij levering zichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek, dan wel 14 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had behoren te worden, schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren. Afnemer dient Leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

Klachten van welke aard ook schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op. 

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Leverancier daardoor gevallen, integraal voor rekening van Afnemer. 

Leverancier garandeert de deugdelijkheid van de door hem geleverde producten in die zin dat deze producten voldoen aan de door Leverancier terzake opgegeven specificaties. Eventuele ondeugdelijkheid dient door Afnemer – met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel – te worden aangetoond door overlegging van een rapport van het Centrum voor Onderzoek & Technisch advies – C.O.T. te Overveen waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij. 

De garantieverplichting van Leverancier terzake van ondeugdelijkheid van de door hem geleverde producten c.q. verstrekte adviezen zal nimmer een bedrag van 3 ½ maal de factuurwaarde van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen te boven gaan. Iedere andere vorm van schadevergoeding is uitgesloten. 

Op Afnemer rust de bewijslast dat de goederen waarop de klacht betrekking heeft dezelfde zijn als die welke door Leverancier zijn geleverd. 

Artikel 9: Reparaties Degene die opdracht geeft tot reparatie en degene die de factuur ontvangt dienen dezelfde (rechts)personen te zijn. 

Reparatieopdrachten dienen uitsluitend schriftelijk aan Leverancier verstrekt te worden. 

Degene die opdracht geeft tot reparatie dient duidelijk aan te geven: het aantal beschadigingen, wat er beschadigd is, de materiaalsoort, de plaats van de schade, het kleurnummer, de soort schade, alsmede in welke staat het pand zich bevindt, bijvoorbeeld: bewoond/onbewoond/in aanbouw/ verwarmd. Het meesturen van enkele foto’s van de beschadigingen werkt doorgaans verhelderend. De schade(s) dienen vrij te zijn van vocht, vet en vuil. Indien er in een beschadiging vet en/of vocht aanwezig is, kan er niet afdoende gerepareerd worden. 

De aanbieding tot reparatie is geheel vrijblijvend en dient voor akkoord aan Leverancier te worden geretourneerd. Indien bij aankomst blijkt dat de opdracht afwijkt van wat er is opgegeven, dan heeft Leverancier het recht om alleen dat te repareren wat in eerste instantie is afgesproken. Het is ook mogelijk, indien er voldoende tijd voor reparatie is, dat de reparatie wordt verricht na goedkeuring door Afnemer van het meerwerk. 

Iedere reparatie wordt gecalculeerd vanaf de vestiging van Leverancier te Rosmalen. 

Als bij aankomst blijkt dat de schade niet gerepareerd kan worden dan is Leverancier genoodzaakt de voorrijkosten zoals reistijdvergoeding, autokosten, telefoontijd e.a. in rekening te brengen. 

De beoordeling van een gerepareerde schade geschiedt van een afstand van 1 meter en recht voor de schadeplaats en onder normale lichtomstandigheden. Invloed van strijklicht heeft geen invloed op de beoordeling. 

Op het gerepareerde object wordt geen garantie gegeven. 

Artikel 10: Scholingen Indien Leverancier door overmacht genoodzaakt is een scholing te annuleren binnen tien werkdagen voor het begin van de scholing, zal Leverancier zich tot het uiterste inspannen om een passend alternatief te bieden. Indien de deelnemer hier geen gebruik van wenst te maken, wordt het gehele bedrag voor deelname binnen een termijn van veertig dagen teruggestort. Afnemer kan in geen geval aanspraak doen op enige andere vorm van (schade)vergoedingen door Leverancier. 

Indien een afgesproken scholing door de deelnemer binnen 24 uur voor aanvang scholing wordt geannuleerd of op de scholingsdag niet verschijnt worden de scholingskosten volledig in rekening gebracht. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

Elke aansprakelijkheid van Leverancier is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van haar garantieverplichting als vermeld in artikel 8. In elk voorkomend geval is de aansprakelijkheid van Leverancier te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de verzekeringsmaatschappij van Leverancier ter zake dekking verleent. 

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

Het is Afnemer niet toegestaan van Leverancier afkomstige of via haar geleverde verpakkingen te gebruiken, te verhandelen of in het verkeer te brengen anders dan met de oorspronkelijke inhoud en de daarbij behorende etikettering welke aan Afnemer is geleverd. 

Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade aan ondergronden voortvloeiende uit het verwijderen van graffiti of andere vervuilingen, glasbreuk bij het verwijderen van glaskrassen of glasgraffiti of enige andere ondergrond waarop Leverancier reparatie-/reinigingswerken worden uitgevoerd. 

Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken die derden jegens Leverancier pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Leverancier van de overeenkomst. 

Artikel 12: Overmacht Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is om haar verplichtingen na te komen: werkstaking, bedrijfsbezetting, een gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Leverancier afhankelijk is en alle overige zaken en aangelegenheden waarop Leverancier geen invloed heeft, worden daaronder begrepen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen. 

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Leverancier opgeschort. Indien de overmachtperiode langer dan 6 maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

Indien Leverancier reeds voor een deel heeft gepresteerd is hij gerechtigd tot een redelijke vergoeding van de kosten van die prestatie, welke hij heeft gemaakt tot het moment van intreden van de overmacht. 

Artikel 13: Intellectueel eigendom Leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Leverancier heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht. Het scholingsmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leverancier. 

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen 
Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en op alle overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Alle geschillen tussen Leverancier en Afnemer – waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd – zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.