Algemene voorwaarden
Hier vind je alle informatie over onze leveringsvoorwaarden en aanvullende verzendinformatie.

Voorwaarden voor consumenten

Leveringsvoorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1:         Definities
Artikel 2:         Identiteit van de ondernemer
Artikel 3:         Toepasselijkheid
Artikel 4:         Het aanbod
Artikel 5:         De overeenkomst
Artikel 6:         Recht van ontbinding
Artikel 7:         Kosten in geval van ontbinding
Artikel 8:         Uitsluiting recht van ontbinding
Artikel 9:         De prijs
Artikel 10:       Conformiteit en garantie
Artikel 11:       Levering en uitvoering
Artikel 12:       Aansprakelijkheid
Artikel 13:       Betaling
Artikel 14:       Klachtenregeling
Artikel 15:       Geschillen
Artikel 16:       Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1:        Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn recht van ontbinding bij een overeenkomst op afstand;

De consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst (op afstand) met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Recht van ontbinding: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
De ondernemer: de rechtspersoon, Beltraco Benelux B.V., zoals omschreven in artikel 2 van deze algemene voorwaarden, die producten en/of diensten (op afstand) aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat de ondernemer ter beschikking stelt en welke een consument kan invullen wanneer hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2:        Identiteit van de ondernemer
De gebruiker van deze algemene voorwaarden is de volgende ondernemer:

Beltraco Benelux B.V.
Biestkampweg 21
5249 JV  Rosmalen
T: 073 – 645 03 43
E: info@beltraco.nl
W: www.beltraco.nl
KvK: 55834949

Artikel 3:        Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en offerte van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst, al dan niet op afstand gesloten, tussen de ondernemer en de consument.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de ondernemer, waarvoor door de ondernemer derden dienen te worden betrokken.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Indien de ondernemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de ondernemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

De ondernemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen ten aanzien van deze algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, met dien verstande dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren. De ondernemer zal de consument schriftelijk van deze wijzigingen op de hoogte brengen.

Artikel 4:        Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken en bevat de voornaamste kenmerken van de aangeboden producten en/of diensten. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificatie gegevens (kleuren, kleurstellingen, toepassingen, prijzen en dergelijke) in het aanbod zijn een indicatie en zijn derhalve niet bindend voor de ondernemer en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen of in het geval door de aard van de zaak of dienst de prijs niet redelijkerwijs vooraf kan worden berekend de manier waarop de prijs moet worden berekend;

de eventuele kosten van aflevering (waaronder doch niet uitsluitend bedoeld vracht-, leverings- of portokosten), alsmede de eventueel overige bijkomende kosten;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het recht van ontbinding;

de wijze van betaling, aflevering, uitvoering van de overeenkomst en de termijn waarbinnen de ondernemer zich verbindt het product te leveren of de diensten te verlenen;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.

Artikel 5:        De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien een aanbod nog niet is aanvaard door de consument, is de ondernemer gerechtigd om het aanbod in te trekken of te wijzigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer is tevens bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst de ondernemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het recht van ontbinding gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het recht van ontbinding;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

het modelformulier voor herroeping welke door de ondernemer op haar website beschikbaar wordt gesteld, te vinden op de volgende pagina: https://www.picobello-shop.nl/content/annuleringsvoorwaarden.


Artikel 6:        Recht van ontbinding
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. De consument heeft hierbij de keuze uit het product gratis ruilen voor een ander product met een gelijkwaardige waarde of het product gratis te retourneren tegen restitutie van het aankoopbedrag.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden, met dien verstande dat de consument het product niet daadwerkelijk mag gebruiken. Indien en voor zover de consument het product langer is gebruikt dan noodzakelijk bleek om de aard en werking vast te stellen, heeft de ondernemer het recht om een vergoeding van de consument te vragen voor gebruik van het product. Indien hij van zijn recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking onbeschadigd aan de ondernemer binnen 14 dagen na ontbinding retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies, één en ander zoals weergegeven in lid 4 van onderhavig artikel.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Voornoemde retourneringen kunnen uitsluitend geschieden indien het product in originele staat en onbeschadigd wordt geretourneerd. Het product dient geretourneerd te worden in originele verpakking. Retourzendingen dienen daarnaast te voldoen aan de volgende voorwaarden: de retourzending dient voorzien te zijn van een retournummer en een bestelnummer; de verpakking van het product dient onbeschadigd te zijn; het product dient compleet en ongebruikt te zijn; het product is geen special, hieronder doch niet uitsluitend begrepen indien het product voor de consument is bewerkt en/of samengesteld.

Artikel 7:        Kosten in geval van recht van ontbinding

Indien de consument gebruik maakt van zijn recht van ontbinding, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. De ondernemer is niet gehouden de bijkomende kosten te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere manier dan de door de ondernemer aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst door de ondernemer van de verklaring van ontbinding, terugbetalen. Indien de ondernemer het product na vorenbedoelde 14 dagen nog niet retour heeft ontvangen, vangen vorenbedoelde 14 dagen aan na retourontvangst van het product door de ondernemer dan wel op het moment dat de consument heeft aangetoond dat hij het product retour heeft gezonden, een en ander naar gelang welk tijdstip het eerste valt. 

Indien de ondernemer het product beschadigd retour ontvangt, dan heeft de consument alleen recht op de restwaarde van het product.

Artikel 8:        Uitsluiting recht van ontbinding
De ondernemer kan het recht van ontbinding van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3 van onderhavig artikel. De uitsluiting van het recht van ontbinding geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het recht van ontbinding is slechts mogelijk voor producten: 
die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; die duidelijk persoonlijk van aard zijn;die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; die snel kunnen bederven of verouderen; die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere producten; waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen.

Artikel 9:        De prijs
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat; alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10:      Conformiteit en Garantie
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Wettelijk is gewaarborgd dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden.

De in dit genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de consument zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

Artikel 11:      Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het recht van ontbinding niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval de consument een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door de ondernemer wordt aangeboden, gaat het risico over op de consument op het moment van ontvangst van het product door de vervoerder.

Artikel 12:      Overmacht
De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. De ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

De ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. In geval van overmacht is de ondernemer slechts aansprakelijk voor de schade van de consument indien en voor zover zij in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben, tot ten hoogste het bedrag van dit product.

Artikel 13:      Aansprakelijkheid
Indien de ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt   tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de ondernemer is uitgegaan van door of namens de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien de ondernemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van de ondernemer voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de ondernemer zich voor dergelijke voorvallen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.

De ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de ondernemer aan deze overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de ondernemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

De ondernemer  is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

Artikel 14:      Betaling
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen onmiddellijk na het tot stand komen van de verkoop op afstand  te worden voldaan door de online betalingsmogelijkheden die tijdens het bestelproces worden aangeboden, tenzij de partijen anders overeenkomen. Indien de consument producten afhaalt bij de ondernemer, kan de consument zowel contant als met pin betalen op het moment van afhalen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is deze na het verstrijken van voornoemde termijn van 14 dagen, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.  De ondernemer is tevens gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,--; 10% over de daaropvolgende € 2.500,-- en 5% over de volgende € 5.000,--, 1% met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15:      Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van alle door de ondernemer geleverde producten blijft bij de ondernemer, zolang de consument niet aan al zijn (betalings) verplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens de ondernemer is nagekomen.

Het door de ondernemer geleverde, dat ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De consument is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

De consument dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de ondernemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de consument verplicht om de ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voor zover als nodig verbindt de consument zich er jegens de ondernemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Artikel 16:      Intellectuele eigendom
Voor zover de ondernemer gerechtigd is tot enig intellectueel eigendomsrecht ter zake van de producten, daaronder mede begrepen tekeningen, ontwerpen, (technische) documentatie, bouwspecificaties, computerprogramma’s, alsmede alle dragers van die rechten, blijft de ondernemer na levering van de producten tot dit recht gerechtigd, tenzij nadrukkelijk anderszins schriftelijk is overeengekomen. Levering van producten aan de consument behelst geen overdracht of licentieverstrekking van intellectuele eigendomsrechten en het is de consument verboden de producten of enig deel daarvan, direct danwel indirect na te (laten) bootsen.

Artikel 17:      Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 18:      Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, door de consument worden voorgelegd aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 19:      Privacy en gegevensbescherming
De consument is verplicht de ondernemer te voorzien van correcte naam, adres, woonplaats, telefoon en rekeningnummer. Bij uitvoering van haar dienstverlening op grond van deze overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten met de ondernemer verwerkt de ondernemer gegevens, waaronder persoonsgegevens van de consument met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De wijze van verwerking van gegevens van de consument zijn neergelegd in de privacy verklaring van de ondernemer, zoals gepubliceerd op haar internetsite. Indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken zal de privacyverklaring worden aangepast.

Indien de consument merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot de website door middel van zijn account, dient hij zulks onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 20:      Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Mocht één van voornoemde bepalingen niet stroken met het wettelijk geregelde consumentenrecht, dan zal aangesloten worden bij de wettelijke bepalingen ten aanzien van het consumentenrecht.

Artikel 21:      Zakelijke klanten
Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op consumenten. Voor zakelijke klanten, dat wil zeggen klanten die handelen in uitoefening van beroep of bedrijf, gelden de volgende algemene voorwaarden: https://www.beltraco.nl/algemene-voorwaarden.html

 

Beltraco Benelux B.V.
Algemene voorwaarden voor consumenten 2020