Herroepingsrecht

Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is (tenzij door u een vervoerder is aangewezen die niet door ons wordt aangeboden), het goed fysiek in bezit krijgt. Indien uw bestelling in meerdere zendingen wordt geleverd verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is (tenzij door u een vervoerder is aangewezen die niet door ons wordt aange-boden), het laatste goed/de laatste zending fysiek in bezit krijgt. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Beltraco Benelux B.V., Biestkampweg 21, 5249 JV ROSMALEN (NL), tel.nr. +31 (0)73 645 03 43, info@beltraco.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. 

Gevolgen van de herroepingAls u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn ge-steld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goe-deren hebben teruggekregen, of tot u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terug-stuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 

We verzoeken u -indien mogelijk- het goed in de originele verpakking retour te zenden. 

De directe kosten van terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op ongeveer 15 EUR. 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.